Giá trị cốt lõi của chúng tôi

CFMG Core Values JPG .png

Tầm nhìn của chúng tôi

Là mạng lưới nhà cung cấp hàng đầu do bác sĩ lãnh đạo, tập trung vào cộng đồng, tập trung vào gia đình, chăm sóc trẻ em toàn bộ ở Bắc California. Chúng tôi cố gắng để bảo vệ con cái của chúng tôi và bảo tồn tương lai của chúng.

Tầm nhìn của chúng tôi

Để tối ưu hóa sức khỏe của các thành viên nhi khoa của chúng tôi.